Política de privacitat

    1. L’informem que les seves dades personals seran tractades per Fatas Dental SLP, com a responsable, durant el termini legal obligatori de custòdia d’informació sanitària, o durant el temps estrictament necessari per tal de poder atendre la seva sol·licitud de forma adequada i enviar-li informació que pogués ser del seu interès, finalitat que legitima el tractament de les seves dades. Aquestes no seran cedides a tercers a menys que per complir amb aquesta finalitat o aquelles cessions previstes en la legislació vigent.
      Les dades marcades amb (*) són obligatòries i necessàries per poder atendre a la seva sol·licitud i vostè és responsable únic que aquestes siguin veraces i es trobin actualitzades, i de les conseqüències que de la manca d’aquestes es derivin.Tota la informació que ens faciliti serà tractada de forma confidencial, especialment les dades de salut, estant tot el personal obligat a guardar el degut secret i confidencialitat sobre el seu contingut, de conformitat amb la Llei 14/1986, general de sanitat, la normativa d’ protecció de dades de caràcter personal i la Llei d’autonomia del pacient i gestió de la història clínica aplicable.Les seves dades es trobaran informatitzats en programes de gestió en les pròpies instal·lacions, aplicant totes les mesures de seguretat a l’abast de la Clínica per salvaguardar la confidencialitat dels mateixos. No es transferiran sense el seu consentiment ni es trobaran allotjats en plataformes i mitjans de tercers països.

      Podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades personals mitjançant escrit motivat, adjuntant còpia del DNI a dpo@fatasdental.es, indicant en l’assumpte “LOPD” o a l’adreça de la Clínica. En cas de disconformitat amb el tractament de les seves dades podrà instar una reclamació davant l’autoritat competent.

Abrir chat